INFORMARE PUBLICA ACTUALIZAT 2023

INFORMA?II CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND M?SURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ?I COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intr? sub inciden?a Legii 59/2016:

1. Numele titularului activit??ii ?i adresa amplasamentului:

1.1. Numele sau denumirea comercial? a operatorului : S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.

Adresa complet? a amplasamentului (Localitatea, strada, nr., jude?,cod po?tal coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: xx°yy?zz? - longitudine: xx°yy?zz?, telefon, fax,e-mail) : TURDA, str. 22 Decembrie 1989 nr. 12 c, jud. Cluj, cod postal 401115; Coordonate de localizare: latitudine 46 33' 26" N, longitudine: 23 46' 45" E; telefon: 0264 313748; 0744 575199; fax 0264 311872; e-mail : prodcomsadachit@yahoo.com

2. Confirmarea faptului c? amplasamentul intr? sub inciden?a reglement?rilor ?i/sau a dispozi?iilor administrative de implementare a Legii 59/2016 ?i c? Notificarea prev?zut? la art. 7 ?i Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prev?zute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prev?zut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorit??ii competente.

Urmare a comunic?rii primite de laSecretariatul de Risc al Agen?iei pentru Protec?ia Mediului, S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L. este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezen?ei pe amplasament a substan?elor periculoase în cantit??i mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate ?i înaintate c?tre Secretariatul de Risc al Agen?ei pentru Protec?ia Mediului (jude?ul), respectiv ISUJ CLUJ urm?toarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 88/03.08.2021, înregistrat? la SRAPM cu nr........./05.08.2021;

Raportul de securitatecu nr. 130/16.12.2021 înregistrat la SRAPM cu nr. 28125/21.12.2021;

Planul de Urgen?? Intern? cu nr. 94/16.08.2021 înregistrat la ISUJ CLUJ cu nr. 2302889/06.09.2021;

3. Explicarea în termeni simpli a activit??ii sau a activit??ilor desf??urate în cadrul amplasamentului

Domeniul de activitate al societatii SC “SADACHIT PRODCOM “ S.R.L. îl reprezinta, în principal:

- fabricarea de produse anorganice de baza , activitatile constand in: depozitarea, imbutelierea si transportul clorului lichid, producerea solutiei de hipoclorit de sodiu, depozitarea si comercializarea diferitor substante chimice ( acid clorhidric, hidroxid de sodiu etc)

- comercializarea produselor fabricate.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

• utilizeaza substante periculoase în activitatea de fabricare solutie de hipoclorit de sodiu, cod CAEN 2013 / SPIRS 6, pentru activitatea de baza 2013 – Fabricarea de produse anorganice de baza

• detine un depozit de clor cod CAEN 5210/ SPIRS 6. utilizat în activitatea de fabricare de produse anorganice de baza cod CAEN 2013 / SPIRS 6. si activitatea de imbuteliere si comercializare a acestuia cod CAEN 5244/ SPIRS 16.

4. Denumirile comune sau, în cazul substan?elor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria general? de pericol a substan?elor ?i a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt. Substan?e utilizate Starea de agregare Fraze de pericol/Categoria de pericol

1 Clor lichid - H270 : Gaz oxidant

- H319 : Provoaca o iritare grava a ochilor.

- H315 : Provoaca iritarea pielii.

- H331 : Toxicitate acuta

- H 335 : Toxicitate asupra unui organ tinta specific- o singura expunere

- H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic

5. Informa?ii generale cu privire la modalit??ile de avertizare a publicului interesat, dac? este necesar; informa?ii adecvate cu privire la conduita potrivit? în situa?ia producerii unui accident major sau indicarea locului în care informa?iile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major ( dispersie toxica ) amplasamentul/unitatea economica este dotata pentru alarmare publica cu sirena electrica /megafon portabil . Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de catre personal numit/desemnat pentru astfel de situatii.

În acest scop ATENtIE LA:

• Sunetul sirenei electrice de alarmare publica (ALARMa LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute.);

În plus, operatorul anunta autoritatile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj, Agentia Pentru Protectia Mediuui Cluj,Comisariatul judetean al Garzii de Mediu, institutiile publice cu atributii stabilite în planul de urgenta externa si operatorii economici învecinati.

Pentru evitarea accidentarii/ intoxicarii, persoanele aflate în zona de risc trebuie si respecte urmatoarele indicatii:

• în caz de emisii majore (dispersii toxice):

• Îndepartati-va de locul accidentului;

• Nu stati în aer liber pentru a evita inhalarea de substanta toxica;

• Adapostiti-va urgent în interiorul unei cladiri;

• Închideti urgent ferestrele si usile;

• Ajutati, daca este cazul, copiii, persoanele cu dizabilitati si persoanele în vârsta;

• Deconectati aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spatiul în care va aflati sau autoturism;

• tineti în dreptul nasului si gurii o batista umeda;

• În cazul problemelor de sanatate aparute ulterior consultati medicul.

• în caz de incendiu sau explozii:

• Îndepartati-va de locul accidentului;

• Nu stati pe directia deplasarii curentilor de aer ce poarta cu ei produsi de ardere. Daca este cazul protejari caile respiratorii tinând în dreptul nasului si gurii o batista umeda si parasiti urgent zona;

• Parasiti constructia în care va aflati daca este afectata de incident. În cazul în care se poate ramâne în constructie, deconectati aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spatiul în care va aflati;

• Ajutati, daca este cazul, copiii, persoanele cu dizabilitati si persoanele în vârsta.

Informatiile adecvate cu privire la conduita potrivita în situatia unui accident major pot fi accesate electronic si pe site-ul societatii noastre la urmatorul link:

https://sadachit.ro/articol-23-informare-publica-actualizat-2023

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informa?iile respective pot fi accesate electronic; informa?ii cu privire la locul unde este posibil s? se ob?in?, la cerere, informa?ii mai detaliate despre inspec?ie ?i planul de inspec?ie, sub rezerva dispozi?iilor art.22 din Legea 59/2016 (cerin?e de confiden?ialitate stabilite potrivit legii).

Specifica?i data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorit??ilor competente, autorit??ile participante, tipul controlului ?i locul în care se pot ob?ine informa?ii mai detaliate.

Exemplu

Nr. crt. Data vizitei efectuate pe amplasament de autorit??ile competente Autorit??ile participante Tematica inspec?iei

1 17-18.11.2022 Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? Jude?ean Cluj; Comisariatul Jude?ean al G?rzii de Mediu Cluj; Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cluj. - verificarea masurilor luate pe amplasament pentru a preveni accidentele majore in cadrul obiectivului;

- asigurarea mijloacelor corespunzatoare pentru limitarea consecintelor unui accident major;

- verificarea realizarii masurilor impuse la controlul anterior

Not?: Informa?ii detaliate despre inspec?ie ?i planul de inspec?ie, sub rezerva dispozi?iilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi ob?inute la cerere, la sediul societ??ii, jude?ul Cluj, localitatea Turda, str Nicolae Teclu, nr 3 , sau prin accesarea urm?torului link: https://www.sadachit.ro/articole

Persoane de contact:

? • Rotar Ioan-Mihai, Responsabil amplasament, Tel: 0744575199

? • Rotar Catalin, Responsabil pentru managementul securitatii, Tel: 0744705690

? • Cotoara Dorina, Responsabil Protectia mediului - Tel: 0744774199

? • Bot George, Cadru tehnic PSI, Tel 0742294553

7. Detalii privind sursele de unde se pot ob?ine mai multe informa?ii relevante, sub rezerva dispozi?iilor art.22 din Legea 59/2016

Informa?ii mai detaliate, sub rezerva dispozi?iilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi ob?inute la cerere, la sediul societ??ii SADACHIT PRODCOM “ S.R.L, judetul.Cluj, localitatea Turda, str. N. Teclu nr. 3, punct lucru 22 Decembrie 1989 nr 12 c, tel. 0264 313748/ 0744575199

Persoane de contact:

? • Rotar Ioan-Mihai, Responsabil amplasament, Tel: 0744575199

? • Rotar Catalin , Responsabil pentru managementul securitatii, Tel: 0744705690

? • Cotoara Dorina, Responsabil Protectia mediului- Tel: 0744774199

? • Bot George, Cadru tehnic PSI, Tel 0742294553

si la sediul : SRAPM: tel 0264- 410.722, email office@apmcj.anpm.ro

CJ-GNM: tel. 0264 410718 ,e-mail cjcluj@gnm.ro

ISUJ: tel 112; 0264 591271,e-mail isujcj@gmail.com

PARTEA 2

Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus fa?? de informa?iile men?ionate în partea 1 :

1. Informa?ii generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor poten?iale asupra s?n?t??ii umane ?i asupra mediului ?i detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore ?i m?surile de control pentru gestionarea acestora.

Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus fata de informatiile mentionate în partea 1 :

• Informatii generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potentiale asupra sanatatii umane si asupra mediului si detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore si masurile de control pentru gestionarea acestora.

Exemplu

Pe platforma SC SADACHIT PRODCOM “ S.R.L. pot avea loc urmatoarele tipuri de accidente:

• dispersie toxica la instalatiile în care se depoziteaza, manipuleaza sau utilizeaza clor lichid

• explozie datorata temperaturilor ridicate (Clorul nu este un produs combustibil, dar multe substante ard în atmosfera cu clor, ca si când ar arde în oxigen. În urma acestor accidente potentiale, pot sa apara emisii de clor.)

Accidentul poate afecta atât personalul de exploatare cât populatia din zonele adiacente instalatiei industriale, mediul înconjurator si bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

• intoxicari cu substante chimice sau produsi de ardere;

• ardere sub efectul direct al flacarii sau radiatiei termice a acesteia;

• lovire datorata suflului exploziei sau prabusirii elementelor de constructie sau echipamentelor tehnologice.

Impactul asupra mediului consta în:

• contaminare râu Aries substanta clor / compusi ai clorului

• poluare aer cu substanta clor

Zonele în care se pot manifesta consecintele unui accident major, numite zone de impact se regasesc în tabelul / figurile / anexa 6 PUI

Pentru prevenirea si înlaturarea efecetelor accidetelor în care sunt implicate substante periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de masuri tehnice si organizatorice dintre care mentionam:

• utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9000/14000/18000/21000...;

• selectionarea si pregatirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;

• lunar se fac exercitii de raspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;

• exista întocmit si este permanent actualizat PUI;

• anual exista un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;

• sisteme automate de stingere incendii/de detectie eliberari de substante/de etansare în caz de scapari accidentale de clor.

Probabilitatea de aparitie a accidentului este foarte mica, fiind posibil sa nu apara niciodata pe întrega durata de functionare a unei instalatii, a unui utilaj, dar nu este neglijabila.

2. Confirmarea faptului c? titularul activit??ii (operatorul) are obliga?ia de a întreprinde m?suri adecvate pe amplasament, în special men?inerea leg?turii cu serviciile de interven?ie în caz de urgen??, pentru a ac?iona în caz de accidente majore ?i pentru a minimiza efectele acestora.

S.C. SADACHIT PRODCOM “ S.R.L. confirma ca a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranta a instalatiilor, prin utilizarea normelor si standardelor internationale, BAT / BREF, auditare periodica, pregatire teoretica si practica atât pe amplasament cât si în afara acestuia, împreuna cu autoritatile cu sarcini de raspuns în caz de accident major, pentru a actiona în situatia accidentelor majore si pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgenta Interna în conformitate cu cerintele Legii 59/2016 si OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite masuri concrete care se iau în toate situatiile de accidente identificate prin analiza sistematica de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalatiilor afectate, cât si la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale si proceduri de alertare a tuturor fortelor de interventie din interiorul si exteriorul amplasamentului. Pentru obtinerea de informatii cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

• Rotar Ioan-Mihai, Responsabil amplasament, Tel: 0744575199

• Rotar Catalin , Responsabil pentru managementul securitatii, Tel: 0744705690

• Cotoara Dorina, Responsabil Protectia mediului- Tel: 0744774199

• Bot George, Cadru tehnic PSI, Tel 0742294553

Pentru prevenirea ?i înl?turarea efecetelor accidetelor în care sunt implicate substan?e periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de m?suri tehnice ?i organizatorice dintre care men?ion?m:

- utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9000/14000/18000/21000...;

- selec?ionarea ?i preg?tirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;

- lunar se fac exerci?ii de r?spuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;

- exist? întocmit ?i este permanent actualizat PUI;

- anual exist? un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;

- sisteme automate de stingere incendii/de detec?ie eliber?ri de substan?e/de etan?are în caz de sc?p?ri accidentale

Probabilitatea de apari?ie a accidentului este foarte mic?, fiind posibil s? nu apar? niciodat? pe întrega durata de func?ionare a unei instala?ii, a unui utilaj, dar nu este neglijabil?.

3. Informa?ii corespunz?toare din planul de urgen?? extern? elaborat pentru a face fa?? oric?ror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.

Acestea ar trebui s? includ? recomandarea de a se urma toate instruc?iunile ?i de a se r?spunde la toate solicit?rile din partea serviciilor de interven?ie în caz de urgen?? în timpul unui accident.

Informa?ii cu privire la planul de urgen?? extern? se reg?sec pe site-ul ISUJ CLUJ la urm?torullink: www.isuj_Cj/informatii_public_PUE.pdf