INFORMARE PUBLICA

INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MASURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE SI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intra sub incidenta Legii 59/2016:

• Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului:

• Numele sau denumirea comerciala a operatorului : S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.

• Adresa completa a amplasamentului (Localitatea, strada, nr., judet,cod postal coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: xx yy zz - longitudine: xx°yy zz, telefon, fax,e-mail): TURDA, str. 22 Decembrie 1989 nr. 12 c, jud. Cluj, cod postal 401115; Coordonate de localizare: latitudine 46 33' 26" N, longitudine: 23 46' 45" E; telefon: 0264 313748; 0744 575199; fax 0264 311872; e-mail : prodcomsadachit@yahoo.com

• Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 si ca Notificarea prevazuta la art. 7 si Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevazute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevazut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autoritatii competente.

• Urmare a comunicarii primite de la Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului, S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L. este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezentei pe amplasament a substantelor periculoase în cantitati mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate si înaintate catre Secretariatul de Risc al Agentei pentru Protectia Mediului Cluj , respectiv ISUJ Cluj urmatoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 88/03.08.2021, înregistrata la SRAPM cu nr. ……/ …………….;

Raportul de securitate cu nr. 64 /29.11.2019înregistrat la SRAPM cu nr. 26422/29.11.2019

Planul de Urgenta Interna cu nr. 63/ 29.11.2019 înregistrat la ISUJ Cluj nr. 2705613/ 29.11.2019.

• Explicarea în termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate în cadrul amplasamentului

Domeniul de activitate al societatii SC “SADACHIT PRODCOM “ S.R.L. îl reprezinta, în principal:

- fabricarea de produse anorganice de baza , activitatile constand in: depozitarea, imbutelierea si transportul clorului lichid, producerea solutiei de hipoclorit de sodiu si a solutiei de clorura ferica, depozitarea si comercializarea diferitor substante chimice ( acid clorhidric, hidroxid de sodiu etc)

- comercializarea produselor fabricate.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

• utilizeaza substante periculoase în activitatea de fabricare solutie de hipoclorit de sodiu si a solutiei de clorura ferica , cod CAEN 2013 / SPIRS 6, pentru activitatea de baza 2013 – Fabricarea de produse anorganice de baza

• detine un depozit de clor cod CAEN 5210/ SPIRS 6. utilizat în activitatea de fabricare de produse anorganice de baza cod CAEN 2013 / SPIRS 6. si activitatea de imbuteliere si comercializare a acestuia cod CAEN 5244/ SPIRS 16.

4. Denumirile comune sau, în cazul substantelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt. Substante utilizate Starea de agregare Fraze de pericol/Categoria de pericol

1 Clor lichid - H270 : Gaz oxidant

- H319 : Provoaca o iritare grava a ochilor.

- H315 : Provoaca iritarea pielii.

- H331 : Toxicitate acuta

- H 335 : Toxicitate asupra unui organ tinta specific- o singura expunere

- H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic

5. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, daca este necesar; informatii adecvate cu privire la conduita potrivita în situatia producerii unui accident major sau indicarea locului în care informatiile respective pot fi accesate electronic.

Ex. În caz de accident major ( dispersie toxica ) amplasamentul/unitatea economica este dotata pentru alarmare publica cu sirena electrica /megafon portabil . Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de catre personal numit/desemnat pentru astfel de situatii.

În acest scop ATENtIE LA:

• Sunetul sirenei electrice de alarmare publica (ALARMa LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute.);

În plus, operatorul anunta autoritatile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj, Agentia Pentru Protectia Mediuui Cluj,Comisariatul judetean al Garzii de Mediu, institutiile publice cu atributii stabilite în planul de urgenta externa si operatorii economici învecinati.

Pentru evitarea accidentarii/ intoxicarii, persoanele aflate în zona de risc trebuie si respecte urmatoarele indicatii:

• în caz de emisii majore (dispersii toxice):

• Îndepartati-va de locul accidentului;

• Nu stati în aer liber pentru a evita inhalarea de substanta toxica;

• Adapostiti-va urgent în interiorul unei cladiri;

• Închideti urgent ferestrele si usile;

• Ajutati, daca este cazul, copiii, persoanele cu dizabilitati si persoanele în vârsta;

• Deconectati aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spatiul în care va aflati sau autoturism;

• tineti în dreptul nasului si gurii o batista umeda;

• În cazul problemelor de sanatate aparute ulterior consultati medicul.

• în caz de incendiu sau explozii:

• Îndepartati-va de locul accidentului;

• Nu stati pe directia deplasarii curentilor de aer ce poarta cu ei produsi de ardere. Daca este cazul protejari caile respiratorii tinând în dreptul nasului si gurii o batista umeda si parasiti urgent zona;

• Parasiti constructia în care va aflati daca este afectata de incident. În cazul în care se poate ramâne în constructie, deconectati aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spatiul în care va aflati;

• Ajutati, daca este cazul, copiii, persoanele cu dizabilitati si persoanele în vârsta.

Informatiile adecvate cu privire la conduita potrivita în situatia unui accident major pot fi accesate electronic si pe site-ul societatii noastre la urmatorul link:

https://www.sadachit.ro/articol-14-informatii-care-trebuie-comunicate-publicului-in-cazul-pericolelor-de-accidente-majore

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informatiile respective pot fi accesate electronic; informatii cu privire la locul unde este posibil sa se obtina, la cerere, informatii mai detaliate despre inspectie si planul de inspectie, sub rezerva dispozitiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerinte de confidentialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt. Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritatile competente Autoritatile participante Tematica inspectiei

1 25-26.10.2020 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean Cluj ; Comisariatul Judetean al Garzii Cluj ; Agentia pentru Protectia Mediului Cluj . Tematica inspectiei stabilita de catre autoritati pentru ultimul control:

- verificarea masurilor luate pe amplasament pentru a preveni accidentele majore in cadrul obiectivului;

- asigurarea mijloacelor corespunzatoare pentru limitarea consecintelor unui accident major;

- verificarea realizarii masurilor impuse la controlul anterior.

Nota: Informatii detaliate despre inspectie si planul de inspectie, sub rezerva dispozitiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obtinute la cerere, la sediul societatii, judetul Cluj, localitatea Turda,str. N. Teclu nr. 3, punct lucru str. 22 Decembrie 1989 nr. 12c, sau prin accesarea urmatorului link:https://www.sadachit.ro/articole

Persoane de contact:

• Rotar Ioan-Mihai, Responsabil amplasament, Tel: 0744575199

• Rotar Catalin, Responsabil pentru managementul securitatii, Tel: 0744705690

• Cotoara Dorina, Responsabil Protectia mediului - Tel: 0744774199

• Bot George, Cadru tehnic PSI, Tel 0742294553

7. Detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva dispozitiilor art.22 din Legea 59/2016

Informatii mai detaliate, sub rezerva dispozitiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obtinute la cerere, la sediul societatii SADACHIT PRODCOM “ S.R.L, judetul.Cluj, localitatea Turda, tr. N. Teclu nr. 3, punct lucru 22 Decembrie 1989 nr 12 c, tel. 0264 313748/ 074475199

Persoane de contact:

• Rotar Ioan-Mihai, Responsabil amplasament, Tel: 0744575199

• Rotar Catalin , Responsabil pentru managementul securitatii, Tel: 0744705690

• Cotoara Dorina,Responsabil Protectia mediului- Tel: 0744774199

• Bot George, Cadru tehnic PSI, Tel 0742294553

si la sediul : SRAPM: tel 0264- 410.722, email office@apmcj.anpm.ro

CJ-GNM: tel. 0264 410718 ,e-mail cjcluj@gnm.ro

ISUJ: tel 112; 0264 591271,e-mail isujcj@yahoo.com

PARTEA 2

Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus fata de informatiile mentionate în partea 1 :

• Informatii generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potentiale asupra sanatatii umane si asupra mediului si detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore si masurile de control pentru gestionarea acestora.

Exemplu

Pe platforma SC SADACHIT PRODCOM “ S.R.L. pot avea loc urmatoarele tipuri de accidente:

• dispersie toxica la instalatiile în care se depoziteaza, manipuleaza sau utilizeaza clor lichid

• explozie datorata temperaturilor ridicate(Clorul nu este un produs combustibil, dar multe substante ard în atmosfera cu clor, ca si când ar arde în oxigen.În urma acestor accidente potentiale, pot sa apara emisii de clor.)

Accidentul poate afecta atât personalul de exploatare cât populatia din zonele adiacente instalatiei industriale, mediul înconjurator si bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

• intoxicari cu substante chimice sau produsi de ardere;

• ardere sub efectul direct al flacarii sau radiatiei termice a acesteia;

• lovire datorata suflului exploziei sau prabusirii elementelor de constructie sau echipamentelor tehnologice.

Impactul asupra mediului consta în:

• contaminare râu Aries substanta clor / compusi ai clorului

• poluare aer cu substanta clor

Zonele în care se pot manifesta consecintele unui accident major, numite zone de impact se regasesc în tabelul / figurile / anexa 6 PUI

Pentru prevenirea si înlaturarea efecetelor accidetelor în care sunt implicate substante periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de masuri tehnice si organizatorice dintre care mentionam:

• utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9000/14000/18000/21000...;

• selectionarea si pregatirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;

• lunar se fac exercitii de raspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;

• exista întocmit si este permanent actualizat PUI;

• anual exista un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;

• sisteme automate de stingere incendii/de detectie eliberari de substante/de etansare în caz de scapari accidentale de clor.

Probabilitatea de aparitie a accidentului este foarte mica, fiind posibil sa nu apara niciodata pe întrega durata de functionare a unei instalatii, a unui utilaj, dar nu este neglijabila.

2. Confirmarea faptului ca titularul activitati (operatorul) are obligatia de a întreprinde masuri adecvate pe amplasament, în special mentinerea legaturii cu serviciile de interventie în caz de urgenta, pentru a actiona în caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora.

S.C. SADACHIT PRODCOM “ S.R.L. confirma ca a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranta a instalatiilor, prin utilizarea normelor si standardelor internationale, BAT / BREF, auditare periodica, pregatire teoretica si practica atât pe amplasament cât si în afara acestuia, împreuna cu autoritatile cu sarcini de raspuns în caz de accident major, pentru a actiona în situatia accidentelor majore si pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgenta Interna în conformitate cu cerintele Legii 59/2016 si OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite masuri concrete care se iau în toate situatiile de accidente identificate prin analiza sistematica de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalatiilor afectate, cât si la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale si proceduri de alertare a tuturor fortelor de interventie din interiorul si exteriorul amplasamentului. De asemenea, SC SADACHIT PRODCOM “ S.R.L.are constituit un Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta care are atât pregatirea cât si dotarea necesara pentru interventia în regim de urgenta în caz de incident/accident. Pentru obtinerea de informatii cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

• Rotar Ioan-Mihai, Responsabil amplasament, Tel: 0744575199

• Rotar Catalin , Responsabil pentru managementul securitatii, Tel: 0744705690

• Cotoara Dorina,Responsabil Protectia mediului- Tel: 0744774199

• Bot George, Cadru tehnic PSI, Tel 0742294553

3. Informatii corespunzatoare din planul de urgenta externa elaborat pentru a face fata oricaror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.

Acestea ar trebui sa includa recomandarea de a se urma toate instructiunile si de a se raspunde la toate solicitarile din partea serviciilor de interventie în caz de urgenta în timpul unui accident.

Informatii cu privire la planul de urgenta externa se regasec pe site-ul ISUJ Cluj la urmatorul link

www.isuj_Cj/informatii_public_PUE.pdf